Provozní řád

Fitcentrum PROMĚNY Havířov

Provozovatel: Ing. Eva Oravcová, Tajovského 2, 736 01 Havířov - Podlesí

IČ: 87322803

E-mail: fitcentrumpromeny@seznam.cz

Tel.: 739 166 066

Otevírací doba zde: https://www.fitcentrumpromeny.cz/provozni-doba/

Fitcentrum PROMĚNY Havířov poskytuje fitness aktivity ženám a dětem.

Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem a jeho návštěvníky při poskytování služeb ze strany provozovatele těmto návštěvníkům.

 1. Návštěvník Fitcentra PROMĚNY je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas. Závaznou rezervací na lekcí berete na vědomí Pravidla rezervačního systému!
 2. Ceny za služby jsou uvedeny včetně DPH v platném ceníku na webových stránkách, ve fitcentru a v rezervačním systému.
 3. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní komplexu nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku. Zakazuje se vstup do prostoru centra bez řádně zaplaceného vstupného.
 4. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme před návštěvou našich středisek nechat se vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za zdravotní stav cvičenců nenese Fitcentrum Proměny žádnou zodpovědnost.
 5. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat sportovní oděv, obuv (uzavřenou obuv s pevnou podrážkou) a při cvičení na posilovacích přístrojích také ručník. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek.
 6. Veškeré svršky včetně bot je každý povinen uložit na místě k tomu určeném, tj. do uzamykatelných šatních skříněk. Cennosti, jako například peníze, telefon, tablet, hodinky, řetízky a jiné je nutné předat obsluze baru. Za cennosti jinak uložené oproti Provoznímu řádu nese plnou zodpovědnost návštěvník.
 7. V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje (činky) nebo cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit obsluze baru.
 8. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na vyhrazené místo.
 9. Zakazuje se znečišťovat prostory Fitcentra PROMĚNY.
 10. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit obsluze baru.
 11. V případě krádeže ohlaste obsluze baru poškození. Dále je vaší povinností sami si zavolat policii k sepsání protokolu a sami si vyplnit tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.
 12. Ve výjimečných případech a po předchozím souhlasu personálu Fitcentra PROMĚNY se smí děti pohybovat v posilovně, a to pouze v doprovodu rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.
 13. V případě, kdy zodpovědnost za osobu mladší 15 let přebírá v rámci vedené hodiny instruktor Fitcentra PROMĚNY, dochází k přechodu zodpovědnosti vstupem osoby do velkého sálu a jejím převzetím instruktorem. Do té doby a po zpětném předání osoby instruktorem po skončení hodiny zpět rodičům či zákonnému zástupci je za pohyb osoby mladší 15-ti let odpovědný doprovod.
 14. Do všech prostor Fitcentra PROMĚNY je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby sportovní komplex opustily. Pokud tak neučiní, mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.
 15. V centru platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek apod.
 16. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.
 17. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat. Odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli jejich ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 200 Kč jako náklady za výměnu zámku.
 18. Procedury nebo cvičení začínají ve stanovené době dle rozpisu. Doporučujeme proto přijít s časovým předstihem minimálně 5-10 minut. V případě že objednaný návštěvník není přítomen v době začátku procedury nebo cvičení, může být rezervace poskytnuta jinému zákazníkovi a to bez náhrady.
 19. Prostor posilovny je třeba opustit 10 minut před ukončením provozní doby, abyste se včas stihli osprchovat a převléci se ještě v době provozní doby příslušného centra.
 20. Na cvičení se lze objednat osobně ve Fitcentru PROMĚNY, telefonicky nebo SMS (bez potvrzení) na mobilní číslo 739 166 066 a v rezervačním systému zde: fitcentrumpromeny.inrezervace.cz/
 21. Objednávky jinou formou než telefonicky nebo SMS zprávou nabývají platnosti až po potvrzení provozovatelem. Upozorňujeme na časovou prodlevu, která může zapříčinit naplnění kapacity v mezičase do přijetí objednávky, nebo pozdní vyřízení objednávky, za což neneseme zodpovědnost.
 22. Objednávka na cvičení je závazná. Rezervaci je možno zrušit dle pravidel rezervačního systému: fitcentrumpromeny.inrezervace.cz/apl/PravidlaRezervacnihoSystemu.php.
 23. Objednávka na proceduru ve stroji VacuTherm BODY SPACE je možno zrušit nejpozději do 8:00 dne objednané procedury dle pravidel fitcentrumpromeny.inrezervace.cz/apl/PravidlaRezervacnihoSystemu.php.  Za objednávky, které bez odhlášení či pozdního odhlášení nevyužijete, jsme oprávněni požadovat platbu v plné výši dle platného ceníku vstupu nebo Vám bude příslušná procedura stržena z permanentky!!!
 24. Rezervovat místo, či rušit objednávky na cvičení lze v rezervačním systému, či osobně nebo zavoláním na recepci Fitcentra PROMĚNY a to jen v provozní době!! Telefonicky se lze odhlásit pouze v provozní době! Odhlašování SMS nebo emailem není akceptováno. (viz www.fitcentrumpromeny.cz/provozni-doba/)